Algemene ledenvergadering 2015

Op zaterdag 28 maart aanstaande vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. 

Locatie: Reddingspost de Banjaard, op het Banjaardstrand
Post open om: 12:45 uur
Opening vergadering door voorzitter: 13:00 uur.

Hieronder vindt u de agenda. Heeft u nog vragen of wilt u stukken van te voren inzien? 

Stuur dan even een bericht naar secretaris@domburgsereddingsbrigade.nl.

Agenda Algemene Ledenvergadering Domburgse Reddingsbrigade

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
    – Contract met de gemeente Noord-Beveland
    – Aanschaf nieuwe auto
3. Goedkeuren notulen vorige jaarvergadering  
4. Financieel verslag 2014
5. Verslag kascommissie over 2014
6. Benoeming kascommissie 2015
7. Begroting 2015
8. Vaststellen contributie
9. Bestuur / Eventuele nieuwe kandidaten voor het bestuur
10. RVR voortgang
11. Evenementen
12. Zwembadzaken
13. Strandzaken
14. Rondvraag
15. Sluiting